3S chú trọng nâng cao đời sống của lập trình viên và

đóng góp giá trị cho xã hội